Tapu İşlemleri Kolaylaştırılıyor

Tapu işlemleri kolaylaştırılıyor. 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 16 Aralık 2019’a uzatılıyor. Hazine arazilerindeki "yapı kayıt belgeli" yapılara tapu imkanı geliyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda ise tapu işlemlerini kolaylaştıran, Hazine arazisindeki. Yapı kayıt belgeli” yapılara satış için 31 Aralık 2019'a kadar başvuru imkanı getiren “ Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin” görüşmeleri tamamlandı. Gözler önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilmesi beklenen düzenlemelere çevrildi. Para’da yer alan habere göre; Yargı reformunun kısa bir süre içinde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Bu arada açıklanan yapısal dönüşüm adımlar takvimine göre hal yasası, vergi düzenlemeleri, zorunlu birey sel emeklilik sistemi ile entegre kıdem tazminatı fonunun d bu yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu arada Hazin ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda (TCMB) TL olarak tutulan yedek akçeni bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis gündemin gelmesi bekleniyor. TCMB Kanunu’nda yer alan ve Bankanın yıllık safi karının yüzde 20’sinin yedek akçeye ayrıldığım belirten ilgili maddenin kaldırılacağı, ilgili maddeye “Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir” ibaresinin ekleneceği ifade ediliyor.

‘’Tahsis Süreleri 20 Yılı Geçmeyecek’’

Komisyonda görüşmeleri tamamlanan “ Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile tapu işlemlerine hız kazandırılacak. Teklif ile Tapu Kanunu’na eklenen fıkrayla, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi yürür lükten kaldırılacak. Teklifin aynı şekilde yasalaşmasıyla tapu kaydındaki hisse hataları, hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları daha kolay ve külfetsiz düzeltilecek. Teklif ile hâzineye ait taşınmazlar üzerindeki yapı kayıt belgeli taşınmazların satışı için başvuru süresi getiriliyor. Teklife göre Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlık’ça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmesi halinde ayrıca satış bedeli alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmayacak. Kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan, diğer turizm tesislerine oranla toplam yatırım ve işletme maliyeti daha düşük ve yatırımın geri dönüş süresi daha az olan kamping ve günübirlik tesisleri için uzatılan süreler dahil toplam tahsis süreleri 20 yılı geçemeyecek.

2/B Süreleri Uzatıldı

Teklif ile 2/B alanlarında bulunan taşınmazlarla Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılacak. Bu arada teklife göre 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi verilebilecek. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak. Hâzineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde 5’i olarak hesaplanacak. Teklife göre, İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi’nin yerleşim alanında bulunan Hazine’ye ait taşınmazların 7 bin metrekareye kadar olan kısmı, 19 Temmuz 2003’ten önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019’a kadar idareye başvuruda bulunulması halinde kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine doğrudan satılabilecek.

0 Takipçi