Tapu Ve İmar Kanunlarındaki Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; kanun kapsamında taşınmaz mülkiyetinin devri için hazırlanan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınıp sözleşme imzalanabilecek. Kadastro tespiti veya tapu sicilinde yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat gönderilecek. Yapılacak işlem ile ilgili tapu kaydının beyanlar hanesi belirtilecek ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililer tarafından muvafakat verilmesi durumunda düzeltilebilecek.

Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Bu süreçte eğer muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilip işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60 gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilecek. Kanun kapsamında tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme ayrıca hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi için yapıldı. Kat mülkiyeti kapsamında yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğünce hazırlanan teknik rapor kapsamında düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak. Kat mülkiyeti kapsamındaki yapıların projesinde oluşan hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakat şartı aranacak.

Tarım arazileri izin alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak

İmar Kanunu değişikliğiyle tarım arazileri Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yer alan izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak veya satın alınıp, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetinde olacak.

Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak

Yapı Kayıt Belgesi'ne sahip olanlar ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel üzerinden doğrudan satıışı yapılabilecek. Bu gelirler hakkında Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerindeki hükümler uygulanmayacak. Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli alınmayacak.

Riskli yapıların listesi kapılarına asılacak

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti işlemi, bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilecek. Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince 2 gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içinde teknik heyetlerce incelendikten sonra karar verilecek. Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen süre içinde tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla yapılabilecek. Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dahil bütün tapu ve kadastro işlemleri, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne göre yapılacak.

0 Takipçi